• Feestweekend van vrijdag 19 juli tot zondag 21 juli 2024

   REGLEMENT VOOR DE OPENLUCHT ROMMELMARKT 2024

DEELNAMEPRIJS --> 6 EURO / stand (via overschrijving pas geldig)  = 6m stand
Klaarzetten kan vanaf 06u tot 07u. (NIET VROEGER!!!)
Auto kan in de meeste gevallen bij de stand blijven staan. (moet binnen de 6 meter staan)

Artikel 1: organisator van de rommelmarkt
Het bestuur van het Feestcomité van Nieuwenhove organiseert de jaarlijkse kermis, De Sintmargrietfeesten.  Als onderdeel van dit gebeuren organiseert het feestcomité een openlucht rommelmarkt op zondag.
Verder in dit reglement wordt dit bestuur ‘de marktleiding’ genoemd.
Voor dit jaar (2024) stellen wij als eindverantwoordelijke  Dhr, Filip Van Assche aan.

Artikel 2: Plaatsbepaling van de rommelmarkt
De rommelmarkt gaat door in de Oblatenstraat, Remi Vanmeerhaeghestraat, Nieuwenhovestraat en Platanendreef in Nieuwenhove, Waregem.

Artikel 3: dag en uur en sluiting van de rommelmarkt
De rommelmarkt gaat door op zondag 21 juli 2024 van 7u. tot 17u. De marktleiding kan de uren wijzigen zonder dat de exposanten aanspraak kunnen maken op enige vergoeding.

 Artikel 4: producten waarvan de verkoop verboden is

 1. Enkel persoonlijke bezittingen toebehorend aan de verkopers mogen verkocht worden.
 2. Het is verboden overschotten van voorraden van handelaars en/of ambachtslieden te verkopen.
 3. Het is verboden om dranken, voedingsmiddelen en tabakswaren te verkopen.
 4. Het is verboden te flyeren, te ronselen of enquetes te houden.
 5. Het is verboden motorrijtuigen (auto’s, mobilhomes, moto’s, aanhangwagens, brommers enz.) te verkopen.
 6. Het is verboden (levende) dieren en pluimvee, natuurlijke huiden en pelzen te verkopen.
 7. Het is verboden om medisch materiaal, farmaceutische producten, optische (bril)artikelen met corrigerende werking, orthopedische toestellen, geneesmiddelen en/of geneeskrachtige planten te verkopen.
 8. Het is verboden om artikelen die niet stroken met de openbare zeden te verkopen.
 9. Het is verboden om een tombola of andere kansspelen te houden en kaarten te verkopen.
 10. Het is verboden om feest-, sein-, en ontploffend vuurwerk te verkopen.
 11. Alles wat bij wet verboden is, is eveneens verboden op deze rommelmarkten.

En verder:
De marktleiding is niet verantwoordelijk voor goederen verkocht tussen verkoper en klant.
De marktleiding heeft op ieder ogenblik het recht van toezicht over en onderzoek van de te koop aangeboden goederen. De marktleiding kan autonoom beslissen of goederen al dan niet aangeboden mogen worden.

 Artikel 5: Toegang tot de rommelmarkt
1. Installatie: Op de dag van de markt mogen de exposanten vanaf 6u binnen met auto’s en aanhangwagens om te lossen en laden en is er de gelegenheid om uw stand klaar te zetten. Vanaf 7u en tijdens de markt geen verkeer
toegelaten binnen de autovrije zone.
2. Einde van de rommelmarkt: Voertuigen mogen vanaf 17u terug in de autovrije zone. Bij het verlaten van de markt dient elke exposant maatregelen te nemen om zijn standplaats proper achter te laten. Achtergelaten
goederen worden beschouwd als sluikstorten! Uw gegevens zullen worden doorgegeven aan de politie. 

 Artikel 6: Voorwaarden voor deelname

 1. Elke persoon die zich inschrijft, doet dit in het kader van zijn privé-sfeer.
 2. Inschrijven is verplicht

 Artikel 7: Voorwaarden voor de toewijzing v/d standplaatsen o/d rommelmarkt

 1. De toewijzing van een staanplaats is persoonlijk en onoverdraagbaar
 2. We garanderen een staanplaats van 6 meter breed.
 3. Het is verboden een standplaats in te nemen zonder inschrijving en/of toelating  van de marktleiding.
 4. De omwonenden hebben voorrang wat betreft de toewijzing van de staanplaats voor hun woning. Bij gebrek aan een staanplaats voor hun woning hebben zij voorrang wat betreft de toewijzing van de beschikbare staanplaatsen. Indien er meerdere aanvragen zijn voor eenzelfde staanplaats dan zal de toewijzing geschieden door de marktleiding  in volgorde van de aanvragen.
 5. Bij inschrijving en na betaling wordt een standplaatsnummer toegekend. Dit bezorgen wij U per e-mail samen met dit reglement.
 6. Iedere afwijking mag mits toelating van de marktleiding
 7. Het recht op de standplaats kan ingetrokken worden indien de betrokkene de goede gang van zaken verstoort en tegen het marktreglement handelt.
 8. In samenspraak met de marktleiding kan er toegestaan worden dat een auto bij de standplaats blijft staan.

 

 Artikel 8: Modaliteiten voor inschrijving/betaling voor de rommelmarkt

 1. Inschrijven kan enkel via inschrijvingsformulier op de website www.sintmargrietfeesten.be.
  Uiterlijk tot en met woensdag 17 juli 2024.   Info opvragen kan bij Filip Van Assche 0479 36 91 34
 2. De inschrijving is pas effectief na ontvangst van betaling.
 3. De betaling gebeurt via overschrijving met de volgende gegevens:

IBAN BE65 1030 4726 1296   BIC: NICABEBB        FEESTCOMITE NIEUWENHOVE - 8790 WAREGEM

MEDEDELING: ROMMELMARKT + NAAM & VOORNAAM 

 1. Bij inschrijving worden naam, telefoonnummer en e-mail adres gevraagd.
 2. Na ontvangst van betaling ontvangt men een e-mail met standnummer.

Artikel9: Tarieven

 1. De rommelmarkt is €6, pas na storting van het juiste bedrag is de inschrijving geldig.
 2. Bij afzien van deelname worden stortingen in geen geval terugbetaald.
 3. De marktleiding kan autonoom beslissen of er een eventuele volledige terugbetaling gebeurt (bv. bij echt onmogelijke weersomstandigheden, doch is daar niet toe verplicht.)

Artikel 10: Modaliteiten die dienen nageleefd op de dag van de markt

 1. Vanaf 6u is er een permanentie georganiseerd (informatiepunt/ stand- aan de ingang). Om alles rustig te laten verlopen, wordt geen enkele exposant geduld voor 6u.
 2. Geen enkele staanplaats mag worden afgestaan of verkocht aan een derde.
 3. Elke staanplaats heeft een nummer (grondmarkering). De exposanten dienen deze markeringen na te leven om desgevallend de toegang mogelijk te maken voor een prioritair voertuig. Ook mogen zij de oppervlakte of de grenzen ervan niet wijzigen.
 4. Elke staanplaats is opgenomen op een zichtbaar plan dat op gewoon verzoek kan worden verkregen aan het informatiepunt of de website.

Artikel 11: Bewaking op de rommelmarkt

Het bestuur van het feestcomité van Nieuwenhove zullen op elk ogenblik een bezoek kunnen brengen aan de kramen en met name:

 1. Waken over de naleving van de veiligheidsregels.
 2. Waken over de naleving van de voorwaarden bedoeld in artikel 4 van het reglement.
 3. De identiteit controleren van de exposanten met betrekking tot de toegewezen staanplaats en betrekking tot de leeftijd.

Artikel 12: Allerlei

 1. Alle betwistingen en onvoorziene gevallen in verband met de markt worden beslecht door de marktleiding.
 2. Het bestuur van het feestcomité Nieuwenhove , met name de marktleiding, wijst elke verantwoordelijkheid af voor gebeurlijke ongevallen, de vernieling, het verlies en de diefstal van voorwerpen van welke aard ook.
 3. Overtreders van dit marktreglement kunnen, door de marktleiding, onmiddellijk verwijderd worden van de markt.  Indien nodig zal er een proces verbaal opgemaakt worden door de politie.
 4. Elke deelnemer kan het reglement lezen op de site (www.sintmargrietfeesten.be)
 5. De marktleiding behoudt zich het recht om het reglement te allen tijde te wijzigen
 6. De marktleiding kan elk moment de inschrijvingen stopzetten wanneer blijkt dat er plaatsgebrek zou optreden.

Artikel 13: Privacy
De gegevens die wij van u bijhouden worden behandeld volgens het privacy statement

Deelname aan de markt BETEKENT tevens het akkoord met dit reglement

 Extra inlichtingen kunnen bekomen worden via ons contactformulier:

Feestcomité Nieuwenhove

Speciale dank aan onze sponsors. Mede dankzij hen is het mogelijk deze feesten te organiseren.